Deze website maakt gebruik van cookies, waarbij o.a. bezoekersstatistieken gemeten worden. Meer info Niet meer tonen

Algemene voorwaarden

ART. I - BINDENDE KRACHT
 • Enkel deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van alle andere van toepassing op de verhouding tussen WAARDEBONSHOP.BE (FINWEB BVBA, met zetel te 8800 Roeselare, Guido Gezellelaan 18, BTW nr: BE 0562.833.095, Tel. Nr. 051/250.600) en de Klant.
 • De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de voornoemde algemene en/of bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden en/of de overeenkomst.
ART. II - UITVOERINGSMODALITEITEN
 • WAARDEBONSHOP.BE beheert een online systeem waarbij de Klant een waardebon aankoopt en deze ofwel automatisch na betaling via e-mail schenkt aan een door de Klant aangeduide Begunstigde, ofwel met een printer afdrukt om persoonlijk af te geven aan de Begunstigde. Enkel de Begunstigde kan deze waardebon verzilveren bij de gekozen aangesloten Handelaar.
 • De Waardebon kan enkel worden uitgereikt indien ofwel de Klant beschikt over een printer, ofwel de Klant een correct e-mailadres heeft van de Begunstigde.
 • De Waardebon is strikt persoonlijk. De Begunstigde mag onder geen enkel beding de waardebon aan een derde bezorgen dan met voorafgaandelijke toestemming van WAARDEBONSHOP.BE. Elke Waardebon wordt bij gebruik gevalideerd en kan dus slechts één keer gebruikt worden.
 • De Waardebon is één jaar geldig en kan enkel worden verzilverd bij de aangeduide Handelaar, ofwel uitzonderlijk in onderling akkoord met WAARDEBONSHOP.BE worden gewijzigd, bijvoorbeeld indien de Handelaar om welke reden ook de activiteiten definitief heeft gestaakt. De geldigheidsduur kan eenmalig en zonder kosten worden verlengd voor een periode van 2 maanden indien de Klant erom verzoekt tijdens de oorspronkelijke geldigheidsduur.
 • Herroepingsrecht. De klant beschikt over een periode van 14 dagen om van de aankoop af te zien, mits de waardebon nog niet is ingeruild bij de begunstigde handelaar. De klant neemt hiervoor contact op met de klantendienst.
ART. III - AANSPRAKELIJKHEID
 • WAARDEBONSHOP.BE kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade veroorzaakt aan de Klant of de Begunstigde door de eigen fout of nalatigheid en dat slechts ten belope van de door haar verzekeraar gedekte bedragen. Deze bedragen kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen.
 • Vorderingen wegens verborgen gebreken dienen op straffe van verval in rechte te worden ingesteld ten laatste 2 maanden na het ontdekken van het gebrek en ten aanzien van de niet-consument geldt een vervaltermijn van 1 jaar vanaf de aankoop van de Waardebon.
 • WAARDEBONSHOP.BE is niet verantwoordelijk voor de goederen of diensten die de Klant betaalt met de aangekochte Waardebon.
 • WAARDEBONSHOP.BE is niet verantwoordelijk indien de Klant een foutief e-mailadres van de Begunstigde invoert. Bovendien draagt WAARDEBONSHOP.BE geen enkele verantwoordelijkheid indien de waardebon na verzending al dan niet toevallig in handen van een derde valt.
 • WAARDEBONSHOP.BE is niet verantwoordelijk voor problemen met de uitvoering van de betaling door de Klant. WAARDEBONSHOP.BE doet hiervoor beroep op de professionele diensten van Atos Wordline ter verzekering van de veiligheid van online betalingen.
ART. IV - OVERMACHT
 • De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding, behalve die voor gedane kosten, worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering of geschorst in geval van ernstige bemoeilijking ervan ten gevolge van overmacht of imprevisie.
ART. V - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
 • In geval van klacht of betwisting zijn enkel de rechtbanken en vredegerecht van het gerechtelijk kanton van de maatschappelijke zetel van WAARDEBONSHOP.BE bevoegd.
 • Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.